Aktualności

Biuro Porad Społecznych

Stowarzyszenie PRO HUMANUM zaprasza do Biura Porad Społecznych!

Biuro Porad Społecznych Stowarzyszenia PRO HUMANUM

Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9, lok. 65

tel. +48 22 403 32 03


Jeżeli jesteś osobą znajdująca się w sytuacji trudnej ze względu na: płeć, narodowość, bezrobocie, niepełnosprawność, konflikty rodzinne. Jesteś cudzoziemcem lub uchodźcą, czujesz się dyskryminowany/a, potrzebujesz wsparcia i porady...

Możesz je uzyskać w naszym biurze w poniedziałki i wtorki od godz. 11-18 w pozostałe dni od godz. 10-17, po uprzednim, telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu spotkania.
 
Porad udzielają: prawnik, psycholog i doradca zawodowy.
 
 
DORADZTWO PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE
 
Obejmuje poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, diagnostykę – wyboru szkoły, badanie predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych, narkomania, alkoholizm, przemoc.
 
Celem poradnictwa jest pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie i otaczającej nas rzeczywistości, uodpornienie się na sytuacje trudne, umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
 
 
DORADZTWO ZAWODOWE
 
Doradztwo zawodowe to udzielanie osobom poszukującym pracy (zarówno bezrobotnym, jak i zamierzającym zmienić  pracę) pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Coraz częściej doradztwo zawodowe staje się niezbędnym elementem w planowaniu własnej kariery zawodowej.
 
Celem doradztwa zawodowego jest pomoc osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to, aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu.
 
Doradztwo zawodowe świadczone jest w formie indywidualnej i grupowej:
 
Nasza pomoc polega na - pomocy w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór, zmianę zatrudnienia lub osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
 
Na każdym etapie życia możemy udzielić pomocy w wyborze typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, przekwalifikowywania lub ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy.
 
 
DORADZTWO PRAWNE
 
Obejmuje porady i informacje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa uchodźców.
Nie udzielamy porad z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa handlowego.

Celem poradnictwa jest pomoc osobom w sytuacjach trudnych:
  • dyskryminowanym ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszanie praw obywatelskich,
  • pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrz rodzinne,
  • pragnącym uregulować prawo do pobytu na terytorium RP,
  • pochodzącym ze środowisk marginalizowanych i stygmatyzowanych,
  • pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

Zasady udzielania pomocy:
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji prawnej proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania, osobiście lub telefonicznie oraz przygotowanie kopii dokumentów związanych ze sprawą (dokumenty nie podlegają zwrotowi).

 
Wszystkie formy pomocy oferowane w BIURZE PORAD SPOŁECZNYCH są bezpłatne.
 
więcej informacji znajdziesz tutaj
 
Kontakt z nami:
Stowarzyszenie Pro Humanum
Biuro Porad Społecznych
Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9, lok. 65
tel. +48 22 403 32 03
 
Biuro nasze działa w zgodzie ze standardami, wypracowanymi przez Komisję Dialogu Społecznego ds. poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez organizacje pozarządowe na terenie Warszawy.