Znajdziesz tu różnego rodzaju publikacje i materiały multimedialne dotyczące tematu wielokulturowości i imigracji.

Tytuł Data dodania
Potrzeby i zadania dla Polski w zakresie integracji obywateli państw trzecich, 2008 2010-02-22
Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej, 2009 2010-02-22
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce, 2009 2010-02-22
Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, 2007 2010-02-22
Być uchodźcą. Promocja zagadnień wieku, płci i różnorodności. Doświadczenia życiowe uchodźców i osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Europie Środkowej, 2008 2010-02-22
Prawo cudzoziemców do korzystania z edukacji w polskich szkołach. Realizacja praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Polsce - poradnik prawny, 2007 2010-02-22
Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce - Zarys sytuacji, 2008 2010-02-22
Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców, 2009 2010-02-22
Integracja cudzoziemców w Polsce.Wybrane aspekty, 2006 2010-02-22
Integracja uchodźców w Polsce w liczbach, 2007 2010-02-22
Jak pomagac cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony?, 2008 2010-02-22
Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, 2008 2010-02-22
Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów, 2008 2010-02-22
Procedura nostryfikowania w Polsce zagranicznych świadectw szkolnych oraz maturalnych. Realizacja praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Polsce - poradnik prawny, 2007 2010-02-22
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia. Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji, 2007 2010-02-22
Badanie postrzegania uchodźców (społeczność lokalna vs uchodźcy), 2008 2010-02-22
Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce. Rzeczywistość i rekomendacje, 2007 2010-02-22
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, 2008 2010-02-22
Rozpocząć nowe życie – wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, 2007 2010-02-22
Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - status uchodźcy i zgoda na pobyt tolerowany, 2007 2010-02-22