Fundacja ,,Nasz Wybór,,- Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polską i Ukrainą, promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej, upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej, promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów, doradztwo w sprawach społeczno-prawnych - wdrażanie polityki integracyjnej, umożliwiającej obywatelom Ukrainy spełnienie warunków uzyskania prawa pobytu w Polsce i łatwiejszą integrację ze społeczeństwem polskim, monitoring problemów, z którymi stykają się ukraińscy migranci w Polsce, współpraca z Fundacją Rozwoju „Oprócz Granic” (FROG) i Fundacją Forum Różnorodności w realizacji ruchomego punktu doradczego dla migrantów. Fundacja,, Nasz Wybór’’ jest partnerem Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic” przy realizacji stałego punktu doradczego „Centrum Powitania w Warszawie”. W ramach projektu przy współpracy z FROG organizacja pomaga obywatelom Ukrainy - pomoc prawna przy legalizacji pobytu (pobyt czasowy, stały, zmiany w polityce wizowej, meldunek), pomoc przy organizowaniu życia w Polsce (sprawy związane z poszukiwaniem mieszkania, meldunkiem, itp.), pomoc prawna przy zatrudnieniu (legalizacja pracy: pozwolenia na pracę i podatki, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i podatki), pomoc w wypadku problemów zdrowotnych (dostęp do lekarza, itp.) oraz inne rodzaje pomocy prawnej (np. ubezpieczenia, oświata dla migrantów, itp.). Informacje na stronie dostępne są w języku polskim i ukraińskim.

 


www.naszwybor.org.pl

2010-08-31


< powrót