Raport poświęcony jest problemom związanym z życiem rodzinnym imigrantów. Po ogólnym zarysowaniu problematyki rodzinnej w odniesieniu do zjawiska migracji, szczególną uwagę poświęcono kwestii praw przysługujących migrantom, które wynikają z zapisów prawa międzynarodowego, często o charakterze ogólnym. W następnych sekcjach raportu zajęto się również podstawowymi zapisami prawodawstwa polskiego i unijnego w zakresie prawa do łączenia rodzin, jak również innymi wybranymi problemami prawa rodzinnego. W ramach opisu instrumentów polityki rodzinnej, które dostępne są również dla cudzoziemców, raport zawiera krótki przegląd świadczeń rodzinnych. W dalszej części podane są podstawowe statystyki na temat zakładania przez cudzoziemców rodzin w Polsce, a następnie wymienione są najważniejsze problemy życia rodzinnego cudzoziemców w Polsce, zidentyfikowane na podstawie dostępnej literatury. Raport zakończony jest przedstawieniem listy najważniejszych wniosków, jakie posłużą do zebrania danych do końcowych raportów powstających w ramach projektu iMAP.

www.csm.org.pl

2010-11-16


< powrót