Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza skali, trendów i uwarunkowań korzystania z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego przez migrantów pochodzących z krajów trzecich. Raport w sposób systematyczny opisuje regulacje dotyczące różnych świadczeń oferowanych w ramach polskiego systemu zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej sytuacji cudzoziemców na rynku pracy. Pierwsza część raportu zaznajamia czytelnika z podstawowymi pojęciami dotyczącymi świadczeń społecznych i związkiem pomiędzy zjawiskiem migracji i funkcjonowaniem polityki społecznej. W następnej części przedstawione są podstawowe ramy prawne regulujące integrację migrantów w społeczeństwach przyjmujących z uwzględnieniem problemów polityki społecznej. Zasadniczą częścią raportu jest prezentacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z punktu widzenia integracji cudzoziemców pochodzących z krajów trzecich. Opisowi temu towarzyszy analiza empiryczna oparta na danych pochodzących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport zakończony jest przedstawieniem rekomendacji dla projektu iMAP.

www.csm.org.pl

2010-11-16


< powrót