Celem niniejszego raportu jest przedstawienie i analiza skali, trendów i uwarunkowań obecności migrantów pochodzących z krajów trzecich na polskim rynku pracy. Polskie ustawodawstwo wyróżnia kilka kategorii obcokrajowców i różnicuje ich prawa w zakresie dostępu do rynku pracy, dlatego każda z tych kategorii została opisana osobno. W pierwszej części przedstawiono podstawowe pojęcia i związki pomiędzy zjawiskiem migracji i rynkiem pracy. W następnej części przedstawione zostały podstawowe ramy prawne regulujące integrację migrantów w społeczeństwach przyjmujących. Prezentacji tej towarzyszy ilustracja empiryczna uczestnictwa cudzoziemców w rynkach pracy UE i krajów OECD. Następna sekcja raportu zajmuje się zarysowaniem uczestnictwa imigrantów w polskim rynku pracy, po czym raport wprowadza podstawowe zagadnienia związane z rynkiem pracy i integracją imigrantów. Raport kończy się rekomendacjami dla projektu iMAP.

www.csm.org.pl

2010-11-16


< powrót