Informator dotyczy legalizacji pobytu w Polsce i skierowany jest do cudzoziemców, którzy chcą podjąć naukę w Polsce. Informator zawiera ważne wskazówki dotyczące formalności, jakich musi dopełnić cudzoziemiec przed przyjazdem do Polski, warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz możliwości pracy w naszym kraju, uwzględniając zarówno sytuację, kiedy cudzoziemiec jest obywatelem kraju trzeciego, jak i w przypadku, kiedy jest obywatelem Unii Europejskiej bądź członkiem jego rodziny. Publikacja w jasny i przejrzysty sposób wskazuje cudzoziemcowi krok po kroku, jakie działania powinien podjąć od momentu powzięcia decyzji o przyjeździe do Polski, aż do momentu uzyskania zezwolenia na pracę, jeżeli ma zamiar również pracować. W Informatorze w sposób szczegółowy omówiono przepisy ustawy o cudzoziemcach, koncentrując się między innymi na: rodzajach wiz, informacjach dotyczących organów właściwych do ich wydania, sposobie wypełnienia wniosków o dany rodzaj zezwolenia pobytowego, procedurach dotyczących uzyskiwania poszczególnych form legalizacji pobytu w naszym kraju, dokumentach niezbędnych do prowadzenia postępowań. Publikacja obejmuje także zagadnienia dotyczące Karty Polaka i związanych z nią uprawnień dla osób polskiego pochodzenia. Ponadto, informator przedstawia przepisy dotyczące wykonywania pracy w Polsce przez osoby studiujące, w związku z posiadanym przez nich tytułem pobytowym. Zawiera również załączniki dotyczące podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie pobytu cudzoziemców w Polsce, listę państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego na pobyt do trzech miesięcy, wzory wniosków potrzebnych w przypadku ubiegania się o zezwolenia na pobyt, oraz dane tele-\adresowe Wydziałów Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich.

www.oirpwarszawa.pl

2010-11-15


< powrót