Niniejszy raport jest jednym z serii raportów cząstkowych opublikowanych w ramach realizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych projektu iMAP, który ma na celu całościową analizę polityki integracyjnej polski w różnych jej aspektach oraz dokonanie przeglądu inicjatyw integracyjnych podejmowanych w Polsce. Jednym z aspektów integracji obywateli państw trzecich jest ich integracja kulturowa realizowana poprzez umożliwienie imigrantom uczestniczenia w życiu kulturalnym państwa przyjmującego jak i podtrzymywania własnej religii i kultury, a także ochronę prawną państwa ich praw kulturowych i przeciwdziałanie dyskryminacji na tle etnicznym, kulturowym czy religijnym. Raport prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu integracji kulturowej, krótki przegląd aktów prawa międzynarodowego, unijnego ze wskazaniem problematyki w tym zakresie. W dalszej części raportu analizowana jest krótko sytuacja w Polsce, regulacje prawne oraz inicjatywy podejmowane w obszarze integracji kulturowej imigrantów i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

http://csm.org.pl/

2010-11-16


< powrót