Niniejszy raport ma na celu przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu integracji cudzoziemców w ramach polskiego systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw trzecich. Wnioski z raportu mają służyć jako podstawowy punkt odniesienia dla analizy i oceny projektów integracji obywateli państw trzecich w ramach projektu iMAP. Poniższy tekst zawiera krótkie wprowadzenie do zagadnienia integracji imigrantów w systemie oświaty. Następnie poruszone są najważniejsze trendy i problemy w polityce edukacyjnej wobec imigrantów w Unii Europejskiej wraz z przeglądem polityki i prawodawstwa unijnego w tym zakresie. Po tych wstępnych rozważaniach następuje opis uprawnień przysługujących cudzoziemcom w Polsce, jeśli chodzi o różne aspekty dostępu do edukacji. Dane liczbowe w kolejnej części raportu ilustrują potencjalny rozmiar problemu. Następnie wymienione zostały najważniejsze problemy integracji osób nie będących obywatelami polskimi w dostępie do kształcenia. W podsumowaniu wypunktowane są wnioski dla dalszej części realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych kryteriów oceny projektów w ramach bazy informacyjnej iMAP.

www.csm.org.pl

2010-11-16


< powrót