Publikacja stanowi zestawienie orzecznictwa w sprawach dotyczących rożnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców. Przedmiotem zaprezentowanych spraw są liczne płaszczyzny, na których może dojść do naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, a także, ze względu na pochodzenie narodowe lub etniczne. Naruszenia zakazu dyskryminacji cudzoziemców mogą dotyczyć szeregu podstawowych gwarancji z zakresu praw człowieka, takich jak m.in. prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego czy prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Innymi obszarami, mającymi praktyczne znaczenie dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP jest zagwarantowanie im praw w postępowaniu przed organami administracji publicznej, w dziedzinie zatrudnienia lub dostępu do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych czy też pomocy społecznej. Przedmiotem publikacji jest orzecznictwo organów krajowych (Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądy apelacyjne), trybunałów europejskich (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości) oraz organów międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka (Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, Komitet Praw Człowieka ONZ). Publikacja stanowi pomoc i źródło wiedzy dla cudzoziemców oraz działających na ich rzecz organizacji pozarządowych.

www.interwencjaprawna.pl

2010-11-16


< powrót