Publikacja składa się z 5 rozdziałów: W kierunku urzędu przyjaznego cudzoziemcom – założenia przeprowadzonych badań i rekomendacje w zakresie koniecznych zmian (Poprawa jakości obsługi cudzoziemców, polepszenie systemu informacji i kontaktu z klientem, poprawa jakości pracy urzędników ). Rozdział drugi dotyczy praw cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej ( Prawo do informacji, prawo do komunikowania się w zrozumiałym języku, prawo do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, prawo do pomocy, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do prywatności, prawo do składania skarg, prawo do dobrej administracji ). W kolejnych rozdziałach omówiono funkcjonowanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w oczach imigrantów, pracę Wydziału Spraw Cudzoziemców w oczach urzędników, oraz przedstawiono funkcjonowanie WSC MUW na podstawie danych statystycznych.

www.interwencjaprawna.pl

2010-11-15


< powrót