Rada do Spraw Uchodźców - Jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień. Na stronie Rady znajdują się informacje o zadaniach i działalności Rady do Spraw Uchodźców oraz statystyki wydawanych przez Radę orzeczeń. Ponadto, zamieszczono tu również przegląd aktów prawnych odnośnie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, informacje dla cudzoziemców dotyczące postępowania administracyjno-sądowego o nadanie statusu uchodźcy w Polsce oraz linki do instytucji i organizacji zajmujących się kwestiami migracji i uchodźstwa.
 

www.rada-ds-uchodzcow.gov.pl

2010-08-31


< powrót