UNHCR - Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. UNHCR wspiera uchodźców na kilka sposobów: udziela pomocy doraźnej w sytuacji kryzysowej, koordynuje dystrybucję wody, środków higienicznych i opieki medycznej wśród zgrupowań uchodźców oraz udziela wsparcia poprzez powołanie systemu wczesnego ostrzegania. Ponadto UNHCR delegował swoich obserwatorów do kilku byłych republik radzieckich, które doświadczyły napięć wynikających z transformacji ustrojowych. Delegaci mają za zadanie stałe monitorowanie sytuacji politycznej w kraju, aby społeczność międzynarodowa mogła odpowiednio wcześnie zareagować na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. UNHCR niesie pomoc uchodźcom, którzy powrócili do swojego kraju, podejmuje liczne przedsięwzięcia na poziomie lokalnym – odbudowę dróg i mostów, działania na rzecz poprawy jakości wody, umożliwia dostęp do edukacji i opieki medycznej. UNHCR dba także o to, aby wzmocniona ochrona wschodniej granicy Polski nie stała się pretekstem do łamania praw uchodźców. Działa poprzez prowadzanie szkoleń dla przedstawicieli lokalnych organów władzy w zakresie praw uchodźców. Strona UNHCR dostarcza danych statystycznych dotyczących uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, bezpaństwowców, dzieci pozbawionych opieki oraz kobiet ubiegających się o status uchodźcy, jak również przedstawia dane statystyczne dotyczące liczby wniosków o udzielenie statusu uchodźcy oraz liczby osób uznanych za uchodźców w regionie Europy Środkowej. Ponadto, na stronie zamieszczono informacje dla uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób objętych ochroną uzupełniającą oraz bezpaństwowców w strefie Schengen, przedstawiono statystyki, omówiono kwestie prawne, a także stworzono dział z wiadomościami z zakresu omawianej tematyki.
 

www.unhcr-budapest.org/poland

2010-08-31


< powrót