Publikacja zawiera informacje dotyczące struktury organizacyjnej urzędu do spraw cudzoziemców, statusu uchodźcy, pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy a także legalizacji pobytu w Polsce - omówione zostały zasady wjazdu i pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP, oraz zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców nie będących obywatelami UE. W niniejszej publikacji zawarto także informacje dotyczące udziału w projektach/programach pomocowych na rzecz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy - Projekt UNHCR Asylum Quality Assurance and Evaluation Mechanism (ASQAEM), Projekt GDISC European Asylum Curriculum (EAC), Projekt GDISC European Country of Origin Information Sponsorship (COI Sponsorship), Projekt GDISC Capacity Building and Technical Support to Ukrainian authorities to
Effectively Respond to Irregular Transit-Migration (ERIT), Projekt SOP on SGBV. Ponadto opisano współpracę z instytucjami pożytku publicznego, dotyczącej m.in. pomocy prawnej, aktywizacji zawodowej, edukacji cudzoziemców, działań na rzecz społeczności lokalnej, działań na rzecz dzieci uchodźców, a także instytucje współpracujące.
 

www.udsc.gov.pl

2010-11-15


< powrót