W publikacji przedstawiono wyniki próby przeprowadzenia porównawczych, kompleksowych badań nad integracją imigrantów w Polsce, jej uwarunkowaniami i mechanizmami. Prezentowane analizy miały na celu zarówno opis zjawiska integracji imigrantów w Polsce jak i wypracowanie podstaw kompleksowego podejścia teoretyczno-badawczego do omawianego zagadnienia oraz dostarczenie wytycznych do formułowanej właśnie polskiej polityki imigracyjnej. Praca poszukuje odpowiedzi na pytanie o przebieg integracji w różnych obszarach życia migrantów – prawnym, ekonomicznym, społecznym (związanym z kontaktami z polskimi instytucjami, relacjami z Polakami, więzami z migrantami pochodzącymi z tego samego kraju), kulturowo-tożsamościowym i przestrzennym, oraz o związki między tymi wymiarami. Kluczowym zagadnieniem badanym w książce jest jednak wymiar społeczno-ekonomiczny integracji imigrantów. Wynika to z faktu, że uczestnictwo w rynku pracy jest głównym czynnikiem prowadzącym do migracji badanych grup i wiążącym migrantów zarobkowych z Polską. Szczegółowo analizowana jest nie tylko rola aktywności ekonomicznej dla przebiegu integracji, ale i uwarunkowania związane z szerszym, szczególnie społeczno-instytucjonalnym, kontekstem życia oraz funkcjonowania imigrantów (np. odnoszącym się do zamieszkiwania przez nich w różnych ośrodkach miejskich w odmiennych regionach Polski).

http://www.migracje.uw.edu.pl/

2010-02-22


< powrót