Książka koncentruje się na przedstawieniu współzależności pomiędzy istotną wykluczenia, wyprowadzoną z pogłębionej analizy zakresu działania art.1F Konwencji, a procesowymi metodami realizacji celów traktatu w tej mierze. Dla zapewnienia jak najszerszego spektrum zagadnień posiadających wpływ na interpretacje i stosowanie klauzul wyłączenia praca została podzielona na dwa główne działy. Pierwszy z nich koncentruje się na nowatorskim spojrzeniu na zderzenie oraz konflikty norm w ramach samej Konwencji Uchodźczej, wraz z zaproponowaniem teoretyczno – procesowych rozwiązań dla rozstrzygania takich trudności wykładni. Druga część dokonuje szerokiej analizy współgrania prawa humanitarnego oraz prawa uchodźczego, wraz z oceną wpływu takiej wielopłaszczyznowości na zagadnienie wykluczenia.

Jak traktować osoby, które narażone są we własnym kraju na najbardziej dotkliwe formy naruszenia praw jednostki, a z drugiej strony albo same stanowią określone zagrożenie dla kraju przyjmującego, albo też w przeszłości same dopuszczały się podobnych naruszeń? Pojawiają się problemy wymagające rozstrzygnięcia na gruncie tak prawnym jak i etycznym, prawo międzynarodowe ma przy tym posłużyć w trudnej misji stworzenia trwałych, a zarazem jednolitych ram działania państw, które przyjmują cudzoziemców z tak specyficznych kategorii. Na tym obszarze analizowane w książce traktaty mają za zadanie ustalenia sposobu traktowania cudzoziemców, których pobyt w danym kraju widziany jest jako problematyczny, a przez to niepożądany.

Publikacja została sfinansowana przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie i jest dostępna poprzez to biuro.

 

www.pomocprawna.org

2011-04-18


< powrót