Opracowanie ma na celu zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat praw przysługujących cudzoziemcom w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Kierowane jest do osób pracujących z cudzoziemcami, pracowników  socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, którzy mogą poszerzać wiedzę cudzoziemców na temat przysługujących im praw oraz pomagać w ich egzekwowaniu. W niniejszym opracowaniu szczegółowo omówiono kwestie dotyczące prawa do informacji, prawa do komunikowania się w zrozumiałym języku, prawa do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, prawa do  pomocy, prawa do ochrony danych osobowych, prawa do prywatności, prawa do składania skarg a także prawa do dobrej administracji.

http://www.interwencjaprawna.pl

2010-02-22


< powrót