TRUNG TÂM VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC

Theo nhiều giả thiết được đưa ra thì trung tâm văn hóa các dân tộc sẽ trở thành một tổ chức độc lập hoạt động với sự cộng tác chặt chẽ với chính quyền thành phố Warszawa và các tổ chức phi chính phủ khác.

Mục đích của Trung tâm là tổ chức các hoạt động và tạo nên sự thống nhất hoạt động của tất cả các cơ quan, các tổ chức của thành phố cũng như các tổ chức phi chính phủ thực hiện các vấn đề liên quan đến người nước ngoài cũng như đại diện cho những người cư trú.