Theo nhiều giả thiết được đưa ra thì trung tâm văn hóa các dân tộc sẽ trở thành một tổ chức độc lập hoạt động với sự cộng tác chặt chẽ với chính quyền thành phố Warszawa và các tổ chức phi chính phủ khác.